เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์