บุคลากร

นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์

น.ส.ภาภรณ์  เพ็งพุฒ

น.ส.วรรณกาญจน์ บุญยก

น.ส.สุภาภรณ์ มอมุงคุณ

น.ส.สุพัตรา  สุขไชย

นายทัศนันต์  หงษ์ทอง

นายนิติธร  ฤทธิค่อม

นายณัฐกิตติ์  พาโคกกรวด

นายพุฒิพงค์  ชัยชนะ

น.ส.ทิพาพร  เผือดนอก