การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีน

คลิปวีดีโอ การรับวัคซีนในเด็ก
ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรอกข้อมูลในแบบสำรวจด้านล่างเพื่อแสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำหรับคุณครูที่ปรึกษาตรวจสอบการกรอกข้อมูลของนักเรียน