หลักสูตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted Program)

หลักสูตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
( Computer Gifted Program)