หลักสูตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
( Computer Gifted Program)