นักเรียนคนที่สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์       (Computer Gifted Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปี2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *